fbpx

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HRM VITAAL B.V.

HRM Vitaal B.V. is gevestigd te Hendrik Ido Ambacht, Noordeinde 105, 3341 LW. HRM Vitaal B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56686781. Btw-identificatienummer NL 852261755B01.

Als je gebruik maakt van onze diensten en/of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door de inschrijving verklaar je deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van HRM Vitaal B.V te accepteren en hiernaar te handelen. De Algemene Voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.hrmvitaal.nl

Artikel 1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De Ondernemer:                   De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hierna HRM Vitaal
De Consument:                      De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan HRM Vitaal B.V.
De Overeenkomst:               Overeenkomst tussen De Ondernemer en de Consument ter zake van de (Re-) 
Vitaliteitstrajecten en Bewegingsonderwijs

Artikel 2 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende Bewegingsonderwijs en - trainingen, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerten betreft (re-)vitaliteitstrajecten van de Ondernemer, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende werkzaamheden of overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

De Ondernemer is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Ondernemer zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien de Consument een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door de Ondernemer te zijn ontvangen.

Artikel 3 Het aanbod 

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in, indien dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld. 
 3. Het aanbod omvat ten minste:
 4. de vermelding van de mogelijkheid om de studio en faciliteiten te bezichtigen;
 5. de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
 6. de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 7. de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; 
 8. de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
 9. op welk moment de kosten door de Ondernemer, op grond van artikel 7, jaarlijks verhoogd kunnen worden;
 10. de wijze van betaling en de betalingstermijn; 
 11. de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn;
 12. het (huishoudelijk) reglement.
 13. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. 
 14. Het aanbod gaat - schriftelijk of elektronisch - vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.          

Artikel 4 De Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk. 
 2. Voor de vitaliteitstrainingen kunt u zich op de volgende manieren aanmelden bij HRM Vitaal B.V.:
  - Op de website door het kiezen van één van onze vitaliteitstrajecten, en het hierna aanmaken van een account.
  - Bij ons in de vitaliteitsstudio door het invullen van het inschrijfformulier.
  - Voor de (re)vitaliteitstrainingen wordt u aangemeld in Virtuagym op basis van een offerte.
 3. De ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving.
 4. Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.
 5. Als de Consument zich ingeschreven heeft bij de Ondernemer, is hij vanaf dat moment een vergoeding verschuldigd. Bij sommige trajecten gaat vanaf dit moment ook de SEPA automatische incassomachtiging gelden. Als de Consument niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, kan de Ondernemer besluiten de overeenkomst te beëindigen. 
 6. De Ondernemer behoudt zich het recht voor nieuwe consumenten bij inschrijving om identificatie te vragen.
 7. Indien het abonnement via de website wordt afgesloten dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden door het vinkje aan te vinken.
 8. (Re-)vitaliteits-sessies/trainingen kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.
 9. (Re-)vitaliteits-sessies/trainingen welke binnen 24 uur worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht. Annuleringen worden door de Consument persoonlijk gemeld. Voor gemiste afspraken ontvangt de Consument geen terugbetaling. Het is verantwoordelijkheid van de Consument om zijn (re)vitaliteits-sessies bij te wonen zoals deze zijn gepland.
 10. (Re-)vitaliteits-sessies/trainingen beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van de Ondernemer om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd. 
 11. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 5 Bedenktijd 

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten. Voor overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. 

Bij de inschrijving kan de Consument aangeven voor welke vitaliteitstraject hij een overeenkomst wil aangaan. Bij alle (re-)vitaliteitstrajecten krijgt de Consument toegang tot de Virtuagym app.

Artikel 6 Duur en beëindiging 

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
  - een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
  - een Overeenkomst van langere duur.
  Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Indien de Consument een overeenkomst is aangegaan dat flexibel opzegbaar is kan deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
 4. de Consument een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de trainingsactiviteiten. 
 5. het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de vitaliteitsactiviteiten. 
  In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.
  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 6. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd. 
 7. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herrekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 8. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezing mogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de vitaliteitsactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij de Consument.
 9. Tussentijdse opzegging of ontbinding van de Overeenkomst door de Ondernemer -zonder in gebrekestelling of mededeling- is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  • de Consument één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijk) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; als de Consument de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  • de Consument zich onrechtmatig of niet fatsoenlijk heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
  • als de Consument niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  • als de Consument de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  • In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van de Consument.
 10. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug.
 11. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald. 
 12. De Ondernemer kan indien het aantal Consumenten te snel groeit een stop op nieuwe leden voor bepaalde tijd doorvoeren.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen 

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald over de periode na de ontbinding. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herrekend naar de feitelijke periode.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wél een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan her berekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 5. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer 

 • De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 • De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 • De Ondernemer staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. 
 • De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 • De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten. 

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument 

 • De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. De huisregels zijn aanwezig in de vitaliteitsstudio. De Consument is verplicht deze huisregels na te leven.
  • De Consument dient een medische contra-indicatie voor bewegingsonderwijs en (re-)vitaliteitactiviteiten te melden aan de Ondernemer.
  • De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
  • Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
  • Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde ruimtes.
  • De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen. 

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen 

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, roosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.
  1. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald. 
  1. Ondernemer is bevoegd gedeeltelijk of geheel te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen of vanuit overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 11 Betaling 

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden vooraf in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. De betaling dient voldaan te worden via bankoverschrijving, automatische incasso of IDEAL. Vitaliteitstrajecten Small Group kunnen alleen geïncasseerd worden via SEPA automatische incasso.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de faciliteiten te weigeren.
 4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen. 
 5. Indien de Consument kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats doormiddel van een SEPA automatische incasso en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso.
 6. Indien de Ondernemer de betaling om wat voor reden niet kan incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan stuurt de Ondernemer de incasso nogmaals naar de bank van de Consument. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de vitaliteitsstudio te weigeren.
 7. Als de Consument door de Ondernemer na in gebreke stelling niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Consument in verzuim. Op dat moment kan de Ondernemer incassokosten in rekening brengen en de vordering uit handen geven. Ook kan de Overeenkomst met directe ingang worden beëindigd. Op dat moment zijn alle abonnementsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst plus incassokosten.
 8. Voor het aanpassen van de ten naam stelling van een consumentenaccount mag de Ondernemer eenmalige administratiekosten in rekening brengen. Ook voor het maken en versturen van extra facturen of het splitsen van facturen mag de Ondernemer administratiekosten in rekening brengen.
 9. De Ondernemer is bevoegd om de vitaliteitstrajecten jaarlijs te indexeren met maximaal 5%. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend. 

Artikel 12 Persoonsgegevens

Om uitvoering te geven aan de overeenkomst beschikt de Ondernemer over persoonsgegevens. De Ondernemer verwerkt deze persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

In de privacyverklaring van de Ondernemer wordt uiteengezet welke gegevens door de Ondernemer worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van de Ondernemer is terug te vinden op www.hrmvitaal.nl. 

Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze vitaliteitsstudio, maakt de Ondernemer gebruik van video- en audiotoezichtapparatuur om de studio 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimte.  

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van De Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover De Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen of indien er sprake is van onrechtmatig handelen van De Ondernemer.
  1. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt maximaal € 1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van De Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
  1. De Consument is tegenover De Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van De Consument komt.

Artikel 14 Klachten 

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd - bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Consument en de Ondernemer zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter door de in het arrondissement waar de vitaliteitsstudio zich bevindt.

Artikel 15 Toepasselijk recht 

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.